లక్ష్మి కుడి చేతితొ సృష్టించిన చెట్టు మారేడు చెట్టు గొప్పతనం తెలుసుకోండి…!!.

లక్ష్మి కుడి చేతితొ సృష్టించిన చెట్టు మారేడు చెట్టు…అందుకే
ఆ చెట్టుకు పండిన కాయను
‘శ్రీఫలము’
అని పిలుస్తారు.
సృష్టిలో మారేడు చెట్టుకు ఒక గొప్పతనం ఉంది.
అది పువ్వు పూయకుండా కాయ కాస్తుంది.
మారేడు కాయలో ఉన్న గుజ్జును చిన్న కన్నం పెట్టి తీసి
దానిని ఎండబెట్టి అందులో విభూతి వేసి ఆ విభూతిని చేతిలో వేసుకుని పెట్టుకునేవారు.
మారేడు ఆయుర్వేదమునందు ప్రధానంగా ఉపయోగ పడుతుంది. ..

అందుకే
ఆ చెట్టుకు పండిన కాయను

‘శ్రీఫలము’ అని పిలుస్తారు.

సృష్టిలో మారేడు చెట్టుకు ఒక గొప్పతనం ఉంది. ●

అది పువ్వు పూయకుండా కాయ కాస్తుంది.●

మారేడు కాయలో ఉన్న గుజ్జును చిన్న కన్నం పెట్టి తీసి●●● దానిని ఎండబెట్టి అందులో విభూతి వేసి ఆ విభూతిని చేతిలో వేసుకుని పెట్టుకునేవారు. ●

మారేడు ఆయుర్వేదమునందు ప్రధానంగా ఉపయోగ పడుతుంది. ●

ఈ మారేడు దళము మూడుగా ఉంటుంది.●

అందుకే

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం!

త్రిజన్మ పాప సంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం!!

అని
తలుస్తాము.

దళములు దళములుగా ఉన్నవాటినే కోసి
పూజ చేస్తారు.

ఈ దళం మూడు ఆకులుగా ఉంటుంది.

అరుణాచలంలో బహుబిల్వదళం ఉంటుంది.
అది మూడు,
తొమ్మిది కూడా ఉంటాయి. ●

పుష్పములను

పూజ చేసేటప్పుడు తొడిమ లేకుండా పూజ చేయాలి.

కానీ మారేడు దళమును పూజ చేసేటప్పుడు కాడను తీసివేయకుండా
ఈనెనే పట్టుకుని శివలింగం మీద వేస్తారు. ◆

మనకి శాస్త్రంలో అయిదు లక్ష్మీ స్థానములు ఉన్నాయని చెప్పారు.●

అందులో
మారేడు దళము ఒకటి.●

మారేడు దళంతో పూజ చేసినప్పుడు బిల్వం ఈనె
శివలింగమునకు తగిలితే
ఐశ్వర్యం కటాక్షింపబడుతుంది.◆

అందుకే
ఇంట్లో ఐశ్వర్యం తగ్గుతున్నా,
పిల్లలకు ఉద్యోగములు రాకపోవడం మొదలగు ఇబ్బందులు ఉన్నా●●●

మూడు ఆకులు ఉన్న దళములను పట్టుకుని శివునికి పూజ చేసేవారు. ●

శివుడిని మారేడు దళంతో పూజ చేయగనే ఈశ్వరుడు త్రియాయుషం అంటాడట.◆

‘బాల్యం,
యౌవనం,
కౌమారం
ఈ మూడింటిని నీవు చూస్తావు’

అని ఆశీర్వదిస్తాడుట.◆

కాబట్టి

ఆయుర్దాయం పూర్తిగా ఉంటుంది. ◆

శివుని మారేడు దళములతో పూజించే వ్యక్తీ మూడు గుణములకు అతీతుడు అవుతాడు.●

మారేడు దళం శివలింగం మీద బోర్లాపడితే●●● జ్ఞానం సిద్ధిస్తుంది.

ఇంత శక్తి కలిగినది కాబట్టే

దానికి “శ్రీసూక్తం”లో

‘అలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే’

(అమ్మా అలక్ష్మిని= దరిద్రమును పోగొట్టెదవుగాక)

అని

చెప్తాము.

మనిషికి మూడు గుణములు,
మూడు అవస్థలు ఉంటాయి.●
నాల్గవదానిలోకి వెళ్ళడు.
నాల్గవది తురీయము.●

తురీయమే జ్ఞానావస్థ.◆

అటువంటి తురీయంలోకి వెళ్ళగలిగిన స్థితి శివలింగమును మారేడు దళముతో పూజ చేసిన వారికి వస్తుంది.◆

మారేడు చెట్టుకి ప్రదక్షిణం చేస్తే

మూడు కోట్లమంది దేవతలకి ప్రదక్షిణం చేసినట్లే. ●

ఇంట్లో మారేడు చెట్టు ఉంటె >>
ఆ మారేడు చెట్టు క్రింద కూర్చుని ఎవరయినా జపం చేసినా పూజ చేసినా>> అపారమయిన సిద్ధి కలుగుతుంది.◆

యోగ్యుడయిన వ్యక్తి దొరికినప్పుడు
ఆ మారేడు చెట్టుక్రింద చక్కగా శుభ్రం చేసి ఆవుపేడతో అలికి >>పీట వేసి >>ఆయనను అక్కడ కూర్చోపెట్టి >>
భోజనం పెడితే >>
అలా చేసిన వ్యక్తికి కోటిమందిని తీసుకువచ్చి ఏకకాలమునందు వంటచేసి అన్నం పెట్టిన ఫలితం ఇవ్వబడుతుంది.◆

శాస్త్రము మనకు లఘువులు నేర్పింది.●

మారేడు చెట్టు అంత గొప్పది.◆

మారేడు చెట్టు మీదనుండి వచ్చే గాలి మిక్కిలి ప్రభావం కలది.●

అసలు మారేడు చెట్టు పేరులోనే చాలా గొప్పతనం ఉంది.◆

‘మా-రేడు’

తెలుగులో
రాజు ప్రకృతి,
రేడు వికృతి. ◆

మారేడు అంటే మా రాజు. ◆

ఆ చెట్టు పరిపాలకురాలు.●
అన్నిటినీ
ఇవ్వగలదు.◆

ఈశ్వరుడు ఈ చెట్టు రూపంలో ఉన్నాడు.◆

అది పువ్వు పూయవలసిన అవసరం లేదు.◆

ద్రవస్థితిని పొందకుండా వాయుస్థితిని పొందిన కర్పూరంలా >>>
మారేడు
పువ్వు పూయకుండా కాయ కాస్తుంది. ●

అంత గొప్ప చెట్టు మారేడు చెట్టు.◆

అందుకే మీకు ఏది చేతనయినా కాకపోయినా >>మీ జీవితమును పండించుకోవడానికి వాసనా బలములను మీరు ఆపుకోలేకపోతే ప్రయత్నపూర్వకంగా పాపం చేయడానికి మీ అంత మీరు నిగ్రహించుకోలేకపొతే మీ మనస్సు ఈశ్వరాభిముఖం కావడానికి మూడు విషయములు శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డాయి.●

అందులో
1●మొదటిది తప్పకుండా భస్మ ధారణ చేయడం,

2● రెండవది రుద్రాక్ష మెడలో వేసుకొనుట,

3● మూడవది తప్పకుండా మారేడు దళములతో శివలింగార్చన జీవితంలో ఒక్కసారయినా చేయుట. ●

ఈ మూడు పనులను ప్రతివ్యక్తి తన జీవితంలో చేసి తీరాలని పెద్దలు చెప్తారు.◆◆◆