నేటి పంచాంగం

.తేది…07 -02 -2021.
************************.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
హేమంతఋతువు
పుష్యమాసం
కృష్ణ/బహుళ/ పక్షం.
ఆదివారం.(భానువాసరే )
తిధి.ఆది.ఏకాదశి.తె.04-49కు
ఉపరి.సోమ.ద్వాదశి.తె.03-01కు
నక్షత్రం.ఆది.జ్యేష్ఠ. సా.04-45 కు
ఉపరి.సోమ.మూల.మ.3-30 కు
సూర్యరాశి……మకరం…
చంద్రరాశి……..వృశ్చికం……..
సూర్యోదయం.ఉ.6-46 కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-14కు.
**************************
రాహు..సా.4-30 ల 06-00 కు
యమ..మ.12-00 ల 01;30కు
దుర్ముం..సా.4-24 ల 5-12కు
వర్జ్యం………………………..
అమృతం..ఉ.8-26ల 10-00కు
యోగం…వ్యాఘ.మ.02-45 కు
కరణం…భద్ర.ఉ.06-51 కు
*************************
రవి………ధనిష్ట………..1
చంద్రుడు…జ్యేష్ఠ…………2
కుజుడు…. భరణి…………..3
బుధడు……ధనిష్ట…………..1
గురుడు…….శ్రవణం………..2
శుక్రుడు……శ్రవణం………… 1
శని………శ్రవణం…………….1
రాహు…..రోహిణి……………4
కేతువు…..జ్యేష్ఠ…………….2
*********
*****************************
స్మార్తానాం ఏకాదశి.
షట్తి‌ ఏకాదశి.
*****************************
సిజేరియన్…రా..7-50 కు
*****************************
*****************************
అభిజిత్….మ.11-59ల 12 44 కు
***************************

శుభసమయాలు
**************************
ఉ…07-20 ల 08-05కు
సా…06 -20 ల 06-55 కు
(సామాన్య పనులకు)
*************************
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*************************
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*************************