నేటి పంచాంగం…

.తేది…12- 03 – 2021.
************************.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
శిశిరఋతువు.
మాఘ మాసం.
కృష్ణ/బహు /పక్షం.
శుక్రవారం.(బృగువాసరే)
తిధి.శుక్ర.చతుర్దశి.మ.2-29కు
ఉపరిశనిఅమావాస్య.మ.2-55కు
నక్షత్రం.శుక్ర.శతభిషం.రా10-22కు
ఉపరి.శని.పూ.భా.రా.11-33 కు
సూర్యరాశి……కుంభం…
చంద్రరాశి……కుంభం…….
సూర్యోదయం.ఉ.6-27కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-25కు.
**************************
రాహు.ఉ.10-30 ల 12-00 కు
యమ..ఉ.03-00 ల 4-30కు
‘దుర్ముం.ఉ.8-24 ల09-12కు
పునః.మ.12-24 ల 01-12 కు
వర్జ్యం…శే.ఉ.06-43 కు
పునః.ర.తె.04-04 ల
అమృతం..మ.3-00 ల 04-34 కు
యోగం…సిద్ధి..ఉ..08-26 కు
కరణం…శకు..మ.02-29 కు
*************************
రవి……..పూ.భా…………3
చంద్రుడు…శతభిషం…………2
కుజుడు….. రోహిణి…………1
బుధడు…..ధనిష్ట……………3
గురుడు…….ధనిష్ట…………1
శుక్రుడు……..పూ.భా……….2
శని………శ్రవణం…………….2
రాహు…..రోహిణి……………4
కేతువు…..జ్యేష్ఠ…………….2
***************************
***
అమావాస్యోపవాసం.

*****************************
సిజేరియన్….ప.11 -50 కు
*****************************
అభిజిత్.మ.11-53 ల 12-41కు
*****************************
*****************************
*****************
శుభసమయాలు
**************************
ఉ…09-51ల 10-24కు
సా..04-59 ల 05-40 కు
(సామాన్య పనుల vyకు)
*************************
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*************************
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*************************