నేటి కథ .నాణాల సంచి..

నేటి కథ .నాణాల సంచి..

*ఒకసారి ఒక చమురు వ్యాపారికి ఒక కసాయి వాడికి చాల పెద్ద గొడవ ఐపోయింది.*

*విషయం తేలక ఇద్దరు బీర్బల్ దగ్గరకు వెళ్ళారు. తగువు తీర్చమని బీర్బల్ ని అడిగారు.*

*“అసలు గొడవ యేమిటి?” అని బీర్బల్ అడిగాడు*

*అప్పుడు కసాయి వాడు ఇలా చెప్పాడు, “నేను మాంసం అమ్ముకుంటుంటే ఈ చమురు వ్యాపారి నా దుకాణానికి వచ్చి చమురు పోస్తానన్నాడు. పాత్ర తీసుకు రావడానికి నేను లోపలకి వెళ్ళినప్పుడు ఇతను నా నాణాల సంచి తీసుకుని అది తనదే అని గొడవ చేస్తున్నాడు. నా డబ్బు సంచి నాకు ఇప్పించండి”*

*వెంటనే ఆ చమురు వ్యాపారి, “లేదు! అతను చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలు. ఆ సంచి నాదే. నేను నాణాలు సంచి లోంచి తీసి లెక్క పెడుతున్నాను. అది చూసి ఇతను దురాశతో నా సంచి కాచేయడానికి
ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. న్యాయం చెప్పండి.” అన్నాడు.*

*బీర్బల్ యెన్నిసార్లు అడిగినా వాళ్ళిద్దరు చెప్పిన మాటే మళ్ళి మళ్ళీ అదే మాట చెప్పసాగారు.*

*ఈ గమ్మత్తైన సమస్యకి బీర్బల్ ఒక యుక్తిని అలోచించాడు. ఒక పెద్ద పాత్రలో నీళ్ళు తెప్పించాడు.
ఆ నీళ్ళల్లోకి సంచిలో నాణాలు వేశాడు. వెంటనే ఆ పాత్రలో నీళ్ళపైన పలచగా నూనె తేలింది. ఆ తెట్టు చూసిన వెంటనే ఆ సంచి చమురు వ్యాపారిదని అందరూ గ్రహించారు.*

*బీర్బల్ సంచిలో మళ్ళీ నాణాలు నింపి చమురు వ్యాపారికి ఇచ్చేసాడు. ఆ కసాయిని కఠినంగా శిక్షించాడు.*