లింగాకారంలో గెలాక్సీల సమూహం..!!

ఇక్కడ ఫొటోలో ఎడమ వైపు ఉన్నది నాసా అంతరిక్ష కేంద్రం విడుదల చేసిన గెలాక్సి ఫొటో (మన భాషలొ అయితే పాలపుంత అని, మన శాస్త్రాల ప్రకారం అయితే “బ్రహ్మాండం” అని అంటాం). ఫొటోలో కుడి వైపు వున్నది లింగాకార శివ లింగం.

బ్రహ్మాండం ఆకారం, శివలింగం ఆకారం రెండు ఒకేలా ఉండడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు.

పూర్వం మునులు, తపస్విలు, ఋషులు మన శాస్త్రాలలో ఏ విషయాన్ని వేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే తెలియ చెప్పారు

బ్రహ్మాండమే శివలింగం.
సమస్త బ్రహ్మాండమే శివస్వరూపం.
శివ లింగానికి ప్రదక్షిణ చేయడం సమస్త లోకాలను ప్రదక్షించడంతో సమానం.
శివ లింగాన్ని అభిషేకం చేయడం సమస్త బ్రహ్మాండాన్ని సేవించడంతో సమానం అని.

విఘ్నేశ్వరుడూ కూడా శివ పార్వతులను ముమ్మారు ప్రదక్షిణ చేయడం వల్లనే గణాధిపతి/విఘ్నాధిపతి అయ్యాడు.

‘లిం’ అంటే మన కంటికి కనిపించకుండా లీనమై ఉన్నదానిని,
‘గం’ అంటే ఒక గుర్తు రూపంలో తెలియజేస్తుంటుంది.
అందుకే అది లింగమైంది.
ఈ సృష్టి సమస్తం శివమయం. అంటూ నెట్టిజెన్లు ప్రస్తుత ఫోటోని తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు..