రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 324 సెంటర్స్ లో కోవిడ్ వాక్సిన్ సెంటర్స్, ఒక్కక్క సెంటర్ లో 50 మందికి వాక్సిన్..

రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 324 సెంటర్స్ లో కోవిడ్ వాక్సిన్ సెంటర్స్,ఒక్కక్క సెంటర్ లో 50 మందికి వాక్సిన్ ఇవ్వనున్నారు…