నడకకు కాలంతో పనిలేదు కాళ్ళతోనే..!

🌴☘️🍀🍃🎋🌲🌻🪴🌻🌾🌲

*_1.నడకకు కాలంతో పనిలేదు కాళ్ళతోనే !!_*

*_2. కాళ్ళు కష్టపడితే , ఒళ్ళు సుఖపడుతుంది !_*

*_3. కాళ్ళు ముందడుగువేస్తే రోగం వెనుకంజ వేస్తుంది !_*

*_4. నడక ఆరోగ్యాన్నే కాదు, పరిచయాలనీ మెరుగుపరుస్తుంది._*

*_5. కాళ్ళు రోడ్డునపడితే ఒళ్ళు తేలికపడుతుంది._*

*_6. నవ్వుతూ నడవండి సుఖంగా బ్రతకండి !_*

*_7. ఆయుహ్ ప్రమాణం పెరగాలంటే.. కాళ్ళమీద ప్రయాణం కావాలోయ్ !_*

*_8. కలసి నడుద్దాం , వెతలు మరుద్దాం !_*

*_9. కాళ్ళు రోడ్డున పడితే జబ్బులు దిగాలు పడతాయి !_*

*_10. రోగానికి లింగభేదం లేదు !_*
*_వయోభేదం లేదు !_* !_*

*_11. ఉదయపు నడకకు !_*
*_ఉచితంగా విటమిన్ ” డి ” పొందండి !_*

*_12. Walk a bit and Stay fit._*

*_13. Long walk everyday._*
*_Keeps the medicine away !_*

*_15. కాళ్ళు రోడ్డెక్కి తే !_*
*_రోగం అటకెక్కుతుంది !_*

*_WALKING is Mother of Health._*